ارائه مدل همزمان قیمت گذاری محدوده ای و توسعه معابر در شبکه های حمل و نقل شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توسعه شهرها و افزایش تمایل افراد به استفاده از وسیله نقلیه شخصی ، از عواملی هستند که باعث شده شبکه های حمل و نقلی موجود در بسیاری از شهرهای پیشرفته دنیا نتوانند جوابگوی حجم بالای اتومبیل های موجود باشند.در جهت رفع این مشکل ، استفاده از روش های مدیریت تقاضای سفر مانند قیمت گذاری ، افزایش یافته است به طوری که سعی شده است سیستم های قیمت گذاری اجرا گردد که جوابگوی تغییرات ایجاد شده در اثر گذشت زمان در میزان تقاضا و یا کاربری های موجود را داشته باشند .از طرفی ممکن است تصمیم گیران حمل و نقلی بنا به شرایط موجود ، علاوه بر اجرای سیاست قیمت گذاری ، خواهان اجرای سیاست های افزایش عرصه مانند افزایش ظرفیت کمان های شبکه باشند.هدف این مطالعه ارائه مدلی است که بتوان با استفاده از آن مقدار عوارض بهینه و میزان افزایش ظرفیت کمان های کاندید در شبکه را تعیین نمود.بدین منظور مدلی دو سطحی با هدف بیشینه نمودن منافع عمومی تعریف شده است که مسئله سطح پایین آن مسئله تخصیص ترافیک با تقاضای متغیر است.به دلیل پیچیدگی مدل مذکور ، از روش فرا ابتکاری گرم و سرد کردن شبیه سازی شده برای حل مدل استفاده شده است.در نهایت مدل و روش ارائه شده بر روی یک شبکه فرضی اعمال شد ، نتایج حاصل برای سیاست های مختلف قیمت گذاری و طراحی شبکه نشان داد که با اعمال سیاست هم زمان ، بیشینه منافع عمومی حاصل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها