ارزیابی عملکرد خانه‌های دوچرخه با استفاده از داده‌های تراکنش و ارایه راهکارهای توسعه دوچرخه سواری درمناطق مختلف کلان‌شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توسعه دوچرخه سواری در کلان شهرها ، نیازمند مدیریت تسهیلات دوچرخه سواری و فراهم آوردن شرایط مناسب برای دوچرخه سواران است. یکی از تسهیلات مهم دوچرخه سواری ، ایستگاه های دوچرخه اشتراکی هستند. این ایستگاه‌ ها در تهران "خانه‌ دوچرخه" نام دارند. ارزیابی عملکرد این خانه ها می تواند به متولیان حمل و نقل غیرموتوری شهرها کمک کند تا برنامه‌ ریزی برای کابران حساس این تسهیلات در معابر شهری ، آسان تر باشد. با استفاده از داده های مربوط به تراکنش خانه‌های دوچرخه ، می توان شاخص های مناسبی برای ارزیابی عملکرد خانه‌های دوچرخه تعریف کرد. بررسی شاخص‌ها ، نشان داد که کاهش ساعات ارایه خدمات بر میزان تراکنش‌ها تاثیرقابل توجهی داشته است. همچنین متوسط تراکنش خانه‌های دوچرخه درون بوستان ها از دیگر خانه‌های دوچرخه در فصول گرم سال بسیار بیشتر است. در پایان نیز شاخص عملکرد خانه‌های دوچرخه مناطق مختلف تهران ارایه شد که مناطق 12 و 4 تهران، بالاترین شاخص عملکرد و مناطق 22 و 2 پایین ترین شاخص را داشتند.

کلیدواژه‌ها