بررسی و مقایسه سیاست قیمت‌گذاری محدوده و سیاست زوج و فرد از منظر شاخص‌های شلوغی و آلودگی هوا ( مطالعه موردی شهر اصفهان )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سیاست‌ قیمت‌ گذاری محدوده و سیاست زوج و فرد از انواع سیاست‌های مدیریت تقاضا هستند که با کاهش مطلوبیت خودروی شخصی باعث افزایش تمایل مردم به گونه‌های همگانی و غیر موتوری و درنهایت کاهش اثرات منفی تراکم ترافیک می‌شوند. با توجه به اهمیت بالای موضوع انتخاب نوع سیاست مدیریت تقاضا برای شهرهای بزرگ  ایران ،در پژوهش حاضر سعی بر بررسی تبدیل سیاست زوج و فرد ( سیاست فعلی شهر اصفهان) به سیاست قیمت گذاری محدوده ، از منظر تأثیرگذاری بر شاخص‌های آلودگی هوا و شلوغی شده است. در این راستا با استفاده از ترکیب اطلاعات بدست امده از مصاحبه با استفاده کنندگان از خودروی شخصی با رویکرد رجحان بیان‌ شده در مرکز شهر اصفهان با  اطلاعات رجحان آشکارشده ، مدل‌سازی سیاست ها در محدوده فعلی اجرای سیاست زوج و فرد انجام‌ گرفته است. نتایج  برای یک ساعت اوج بیانگر کاهش 0/023 درصدی در هزینه‌های آلودگی هوا و کاهش 0/017 درصدی در هزینه شلوغی برای سیاست قیمت‌ گذاری محدوده و همچنین کاهش 0/02 و 0/0158 درصدی به ترتیب در هزینه‌های آلودگی هوا و شلوغی برای سیاست زوج و فرد می‌باشد. این نتایج سیاست قیمت‌ گذاری محدوده را سیاست اثرگذارتری نسبت به سیاست زوج و فرد معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها