مکان یابی بهینه پارکینگ های عمومی در بافت مرکزی شهر اصفهان به کمک روش AHP در محیط GIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه افزایش خودروها و رشد غیر اصولی شهرها از یک سو و کمبود پارکینگ های عمومی در قسمت های مرکزی کلان شهرها از سوی دیگر موجب ازدحام وسایل نقلیه در بافت مرکزی کلان شهرها شده است که این موضوع ساکنین این مناطق و مالکان خودرو را با معضل جدی مواجه کرده است.سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با توجه به امکانات خود توانایی درنظرگیری و سنجش مناسب معیارهای دخیل در بحث مکان یابی زیرساخت های شهری را دارا می باشد و استفاده از آن می تواند در تصمیم گیری همه جانبه مسائلی چون مکان یابی بهینه پارکینگ های عمومی کمک شایانی نماید.در این مقاله پس از بیان مقدمه و شرح مشکل به شناسایی معیارهای موثر در مکان یابی پارکینگ های عمومی پرداخته می شود. در ادامه معیارهای موثر طبقه بندی و با استفاده از پرسشنامه و نظر کارشناسان وزن معیارهای فوق با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی سنجیده می شود. در ادامه نیز با استفاده از GIS نقشه مطلوبیت مکانی معیارهای فوق ترسیم و نقشه مطلوبیت مکانی نهایی با استفاده از اوزان موجود تهیه می گردد. در پایان نتایج در قالب اولویت هایی برای مکان یابی پارکینگ های عمومی در قسمت های مختلف مطالعه موردی که بخش هایی از منطقه 1 شهر اصفهان می باشد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها