مسیریابی تغذیه کننده سیستم حمل و نقل انبوه بر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در شهرهای بزرگ ، با توجه به حجم تقاضای بالای حمل و نقل همگانی ، استفاده از سرویس­ های با ظرفیت بالا و متوسط در کریدورهای اصلی ضروری می باشد. یکی از راه های افزایش یکپارچگی سرویس ­های همگانی و اتصال مناسب مناطق حومه به شبکه ی اصلی ، استفاده از سرویس های تغذیه کننده می باشد. در این پژوهش علاوه بر بررسی عوامل موثر بر بهبود سیستم حمل و نقل همگانی انبوه بر ، روشی برای اضافه کردن سیستم های تغذیه کننده برای افزایش کارایی سیستم حمل و نقل انبوه بر تعیین خواهد شد. تعیین این روش در جهت کاهش هزینه های استفاده کنندگان و ارائه دهندگان خواهد بود این هزینه ها برای استفاده کنندگان به صورت زمان سفر و برای ارائه دهندگان به صورت مسافت پیموده شده و تعداد مسیرهای ایجاد شده در شبکه می باشد. در پژوهش حاضر از الگوریتم فرا ابتکاری رقابت استعماری جهت طراحی شبکه حمل و نقل همگانی تغذیه کننده استفاده شده است. مسئله برای یک شبکه نمونه حل شده و نتایج به دست آمده با نتایج چند پژوهش مهم مقایسه شده است. علاوه بر سرعت و توانایی بالای روش در حل مسئله، طبق نتایج ، شبکه ی طراحی شده توسط پژوهش حاضر، زمان سفر ، کل مسافت پیموده شده در شبکه و تعداد مسیرهای کمتری نسبت به شبکه های طراحی شده ی سایر پژوهش ها دارد.

کلیدواژه‌ها