ارزیابی اثر سیاست قیمت گذاری تردد در محدوده مرکزی شهر اصفهان بر کاهش آلودگی هوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه مدیریت تقاضای حمل‌ و‌ نقل به عنوان راه حلی مفید برای کاهش تراکم ترافیک و کاهش پیامدهای منفی حمل‌ و‌ نقل مورد توجه اکثر شهرهای جهان قرار گرفته است. در جهت نیل به این اهداف می‌توان سیاست‌ های مختلفی را اتخاذ کرد ، که از آن جمله می‌توان به انواع سیاست‌های قیمت‌ گذاری اشاره کرد. با اعمال این سیاست‌ها ، که از نوع سیاست‌های دفعی می‌باشد ، استفاده از وسیله‌ی نقلیه شخصی در منطقه‌ی قیمت‌ گذاری شده کاهش می‌یابد. در نتیجه تراکم ترافیک کاهش یافته و از پیامدهای منفی حمل‌ و‌ نقل که از مهم ترین آن‌ها می‌توان به آلودگی هوا اشاره کرد ، کاسته خواهد شد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر سیاست قیمت‌ گذاری تردد در محدوده مرکزی شهر اصفهان بر کاهش آلودگی هوا می‌باشد. در این تحقیق با تغییر مدل‌های انتخاب وسیله نقلیه موجود و وارد کردن پارامتر هزینه استفاده از محدوده ، ماتریس‌های تقاضا تصحیح شده و با اختصاص آنها به شبکه حمل‌ و‌ نقل تغییرات شاخص‌های عملکردی شبکه در برابر تغییرات قیمت تردد در محدوده بررسی شده است. این مطالعه نشان ‌می‌دهد که در قیمت 175000 ریال ، بیشترین منافع اجتماعیبه نسبت هزینه ترددعاید شهر می‌شود.

کلیدواژه‌ها