طراحی کنترل‌کننده‌ی هوشمند برای کنترل چراغ راهنمایی در میدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی برق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این مقاله کنترل‌کننده هوشمند (فازی) برای کنترل ترافیک میدان دارای چراغ راهنمایی، پیشنهاد می‌کند میدان مورد نظر، از پنج مسیر تشکیل شده است که کنترل ترافیک توسط چراغ راهنمایی صورت می‌گیرد. خروجی کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی، تعیین زمان بندی بهینه چراغ راهنمایی و تعیین بهینه توالی فازها (ترتیب سبز شدن چراغ در مسیرها) می‌باشد. طراحی  کنترل‌کننده، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت میدان، انجام گرفته است. خروجی باید منجر به کاهش طول صف خودروها و مدت زمان انتظار خودروها شود. در پایان کنترل کننده‌‌ی پیشنهادی با کنترل‌کننده زمان ثابت مقایسه می‌شود. نتایج، نشان‌دهنده‌ی کارایی بهتر کنترل کننده‌ی هوشمند ارائه شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها