بررسی آثار ایجاد موج سبز بر کاهش زمان تاخیر و زمان سفر وسایل نقلیه در معابر دارای تقاطعات چراغدار متوالی (مطالعه موردی: خیابان ثانی محله نارمک تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 کارشناسی ارشد راه و ترابری

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده

چراغ‌های راهنمایی به‌عنوان یکی از اجزای مهم و کلیدی در تقاطعات، نقش موثری در کنترل جریان ترافیک بر عهده دارند. از این رو مطالعه و تحقیق بر روی هماهنگ‌سازی و فاز بندی این چراغ‌ها می‌تواند گام مهمی جهت جلوگیری از به وجود آمدن ازدحام و پس‌زدگی صف در یک شبکه باشد. هماهنگ‌سازی تقاطعات شبکه یکی از بهترین راهکارها جهت برقراری جریان ترافیک پیوسته می‌باشد و بواسطه این هماهنگ‌سازی زمان سفر و زمان تاخیر وسایل نقلیه‌ای که در آن شبکه حرکت می‌کنند تا حدقابل توجهی کاهش خواهد یافت. اختلاف فاز، کاهش زمان تاخیر، کاهش زمان توقف و زمان سفر خودروها عناصر مهم و کلیدی یک شبکه هماهنگ شده محسوب می‌شوند. در این پژوهش ابتدا خیابان ثانی؛ تقاطعات گلستان، غیاثی‌پور و سهیلیان) در نرم‌افزار SYNCHRO آنالیز گردیده و سپس نتایج آن در نرم‌افزار AIMSUN شبیه‌سازی شده است. نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی شبکه نشاندهنده بهبود 52% زمان تاخیر و بهبود کلیه شاخص‌های ترافیکی خروجی از نرم‌افزار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها