اولویت بندی معابر در شهر تهران جهت به کارگیری فناوری هوشمند ترافیک(ITS) بر مبنای GIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

شهرداری تهران

چکیده

استفاده از فن آوری های هوشمند ترافیک در سالهای اخیر به طور چشمگیری مورد توجه مدیران ترافیک کلان‌شهرها قرارگرفته است از طرفی به علت هزینه های بالا ، نیاز به  برنامه ریزی دقیق و سنجیده جهت استفاده و به کارگیری آن احساس می شود.یکی از این روشها شناسایی و اولویت بندی معابری است که میتوان از این تجهیزات هوشمند در آنها استفاده کرد.در این مقاله سعی شده است با هدف قرار دادن مفهوم ایمنی ، معابر درون شهری بر اساس معیارهایی که این مهم را ارضاء کند با به کارگیری GIS ، شناسایی و اولویت بندی شوند.پس از اولویت بندی معابر و مشخص شدن محدوده هایی که به لحاظ معیار های ایمنی فقیرتر می باشند و نیاز به نصب تجهیزات هوشمند ترافیکی (ITS) در آنها بیشتر حس میشود این مناطق در محیط GIS ، مشخص و اولویت بندی شوند. که جهت نیل به این هدف از  نرم افزار      Arc map10.2  و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است.محدوده مورد مطالعه در این تحقیق منطقه ده شهرداری تهران می باشد.در پایان مشخص گردید محله سلیمانی دارای بالاترین اولویت و محله بریانک دارای پایین ترین اولویت جهت اجرای این سیستم ها میباشند.

کلیدواژه‌ها