سیاهه انتشار ذرات معلق از حمل و نقل جاده‌ای در کلان‌شهر کرج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

آلودگی ناشی از ذرات معلق بخصوص حاصل حمل و نقل جاده‌ای در کلان‌شهرها همراه با رشد و توسعه شهر می‌تواند آثار جبران‌ناپذیر کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر ابعاد مختلف جامعه داشته باشد. هدف این مطالعه توسعه یک سیاهه انتشار مرتبط با ترافیک برای شهر کرج با استفاده از ترکیبی از مدل‌سازی نرخ‌های انتشار و ترافیک بود. براین اساس اطلاعات منابع متحرک شهر کرج تا بهار سال 1395 گردآوری شد. همچنین از مدل بین‌المللی انتشار وسایل نقلیه متحرک (IVE) برای ارزیابی متوسط نرخ‌های انتشار ذرات معلق ناوگان استفاده شد. سهم هر نوع وسیله نقلیه در انتشار ذرات معلق و توزیع انتشار نیز در مناطق مختلف شهر کرج تعیین شد. نتایج این مطالعه نشان داد که وسایل نقلیه سنگین به عنوان مهمترین منابع انتشار ذرات معلق در معابر شهر کرج هستند. همچنین نقشه توزیع انتشار ذرات معلق شهر کرج نیز نشان داد که حداکثر انتشار ذرات معلق در ساعت اوج ترافیک صبح به میزان 36/9- 24/21 کیلوگرم بر ساعت مربوط به منطقه 6 است که بدون شک ناشی از حجم بالای حمل و نقل جاده‌ای از این محور است.

کلیدواژه‌ها