تأثیراقتصادی استفاده از تجهیزات ترافیکی درجهت بالا بردن سطح ایمنی جاده ها(مطالعه موردی محور ارومیه-سلماس در استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه علوم تحقیقات

2 کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه پیام نور تهران شمال

چکیده

تصادفات جاده‌ای از عوامل بسیار مهم مرگ و میر بوده و صدمات مالی و جانی فراوانی را به همراه داشته لذا دستیابی به ایمنی پایدار یکی از اهداف اصلی کشور‌های مختلف در بحث حمل و نقل می‌باشد. یکی از اقداماتی که در زمینه کاهش تصادفات در کشور صورت می‌گیرد تخصیص بودجه ای سالانه به منظورارتقا ایمنی جاده‌هاست. اما از آنجاکه هیچگاه رقم تخصیص یافته کافی نمی‌باشد باید بین مشکلات موجود و بودجه تعادلی برقرار گردد. به عبارت دیگر باید تخصیص به گونه ای انجام شود که بیشترین بازده را داشته باشد.از آنجاکه تجهیزات ترافیکی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در کاهش تصادفات بوده در این تحقیق مدلی ارائه می‌گردد که بهترین تجهیزات ترافیکی، با توجه به بودجه موجود و تعداد تصادفات بوقوع پیوسته در مقطع انتخابی، بگونه ای انتخاب گردند که بیشترین تأتیر را در کاهش تصادفات داشته باشند. از ویژگی مهم  این مدل در نظر گرفتن تأثیر همزمان چند اقدام ایمن‌سازی در کاهش تصادفات می‌باشد.
در نهایت بعنوان مطالعه موردی 91 کیلومتر فاصله بین ارومیه- سلماس در استان آذربایجان غربی  انتخاب و با توجه به بودجه موجود و تصادفاتی که در گذشته در این محور به وقوع پیوسته بهترین تجهیزات برای قطعه مورد نظر انتخاب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها