مسأله مسیریابی کمان ظرفیت دار: الگوریتمها و کاربردها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بخشی از مباحث مربوط به حمل و نقل یکی از موضوعات چالش بر انگیز در حوزه تحقیق در عملیات می باشد .شرکت ها و موسسات حمل و نقل اغلب هزینه های زیادی را صرف فعالیت های حمل و نقل می نمایند.که این فعالیت ها نه تنها در زمان مناسب انجام نمی شود بلکه به طور متناسب نیز تکرار می شوند.از این رو یافتن روش های بهینه یا نزدیک به بهینه برای مدیریت و برنامه ریزی بهتر سیستم های حمل و نقل از اهمیت به سزایی برخوردار است.یکی ازمباحث مربوط به حمل و نقل که در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است ، مساله مسیریابی کمان می باشد.محققان سعی نموده اند با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت های موجود در کاربرد های واقعی ، مدل ها و روش های حل متنوعی را برای این دسته از مسائل توسعه دهند.در این مقاله ضمن بررسی پیشینه مسائل مسیریابی کمان به ویژه یکی از انواع این گونه مسائل یعنی مساله مسیریابی کمان ظرفیت دار، کاربردها،انواع مدل ها و روش های حل مساله مذکور مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.هدف مقاله نیز تشخیص ویژگی های مهم مساله مسیریابی کمان ظرفیت دار ، ارائه چارچوبی برای طبقه بندی و خلاصه نمودن تجربیات محاسباتی مرتبط و همچنین ایده هایی برای تحقیفات آتی می باشد.

کلیدواژه‌ها