ارائه دو مدل جدید برای مساله مکا ن یابی شمارنده های ترافیکی به منظور بیشینه سازی پوشش مسیرها: مطالعه موردی روی بزرگراه های تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در سال های اخیر به دلیل ازدیاد حجم ترافیک در کلان شهرها ، برآورد میزان عرضه و تقاضا مابین نواحی تولید و جذب سفر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.از آ ن جا که تعیین این مقادیر، بین نواحی مختلف شبکه ی شهری از طریق آمارگیری کاری بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد، استفاده از شمارنده های ترافیکی بر روی لینک های شبکه به منظور تعیین حجم ترافیک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما به منظور تعیین کمترین تعداد و مکان شمارنده ها مدل های مکان یابی مختلفی ارائه شده است. یکی از ابزارهای مورد استفاده در این زمینه، دوربین های تشخیص پلاک خودروها می باشد. در این مقاله، با توجه به نحوه ی عملکرد این دوربین ها ، دو مدل جدید برای مکان یابی دوربین ها ارائه می شود. در مدل اول با اضافه نمودن قید بودجه به مساله مکان یابی ، به بیشینه سازی پوشش مسیرها توجه شده است.در مدل دوم با توجه به تابع هدف بیشینه سازی تعداد مسیرهای اسکن شده و کمینه سازی تعداد دوربین ها به صورت هم زمان جواب مساله تعیین می شود. در پایان نتایج شبیه سازی هر دو مساله با استفاده از نرم افزار ایمز بر روی بخش غربی شبکه ی بزرگراهی شهر تهران ارائه می گردد و کارایی هر مدل بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها