روش های کنترل محدودیت سرعت به همراه مطالعه موردی بر روی بزرگراه شهید صیاد شیرازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بخشی از تراکم موجود در بزرگرا ه ها ناشی از رفتارهای خودمحور وسائل نقلیه ی شخصی جهت استفاده از زیر ساخت های موجود است و چنانچه این رفتارهای خودمحور از طریق تکنیک های مدیریت پویای ترافیک با رفتارهای قابل کنترل جایگزین شوند، بهبود قابل ملاحظه ای در وضعیت ترافیکی
بزرگراه ها حاصل می گردد. یکی از تکنیک های جدید و کارای مدیریت پویای ترافیک، جهت کنترل جریان ترافیک بزرگراه ها، کنترل محدودیت سرعت
است. در این مقاله نخست بیان می کنیم که چگونه کنترل محدودیت سرعت منجر به بهبود شرایط ترافیکی می شود، سپس مروری بر روش های کنترل سرعت خواهیم داشت. مطالعه موردی بر روی بزرگراه صیاد شیرازی با استفاده از الگوریتمی پیشنهادی و در شبیه سازAIMSUN صورت گرفته است. از مهم ترین نتایج به دست آمده از شبیه سازی می توان به کاهش معنی دار 10.96 درصد در زمان تأخیر و کاهش 9.06 درصدی در مجموع
زمان های سفر اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها