تحلیل اقتصادی خطوط اتوبوسرانی مطالعه موردی خط 4-30 ( شهید فتحی - پایانه فیاض بخش ) شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سیستم اتوبوسرانی شهری به عنوان یک طریقه حمل و نقل عمومی مهم در شهرهای بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. مطالعات مختلفی بر روی جنبه های مختلف عملکردی این طریقه حمل و نقلی اعم از طراحی شبکه، زمان بندی و سایر موارد انجام می گیرد. با نگاهی به مطالعات انجام شده در ایران میتوان دریافت که اکثر این مطالعات در سطح برنامه ریزی هستند. مطالعاتی نظیر طراحی خطوط و انتخاب طریقه حمل و نقل عمومی دراکثرشهرهای بزرگ کشور انجام گرفته اند که اکثراً به دلیل در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی قابلیت اجرا را نداشته اند. یکی از موارد اجرایی مهم که پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی در راستای واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت، تحلیل اقتصادی درسیستم اتوبوسرانی شهری است. این مطالعه مهم، زمینه ساز واگذاری ارائه خدمات اتوبوسرانی شهری به بخش خصوصی است که طی آن می توان نرخ کرایه را نیزمحاسبه نمود.در این مطالعه تمامی پارامترهای موثر در هزینه و درآمد یک خط اتوبوس استخراج شده و نحوه محاسبه آن ها نیزبیان گردیده است. به منظور سهولت در برآورد هزینه ها و درآمدها برای کاربرد ساده تر لایه اجرایی، نرم افزاری تهیه شده که در آن امکان تغییر تمامی پارامترها و انتخاب روش های مختلف محاسبه هزینه ها و درآمدها وجود دارد. روند تحلیل اقتصادی و خروجی نرم افزار ارائه شده، برای خط 4-30 در شهر تهران به صورت نمونه انجام شده و سناریوهای مختلف تحلیل اقتصادی این خط مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها