روشی برای برآورد ضرایب ماتریس تقاضای سفر در مدل های بهینه سازی کنترل رمپ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کنترل رمپ در بزرگراه های شهری یکی از سیاست های کنترل ترافیک کارا است که می تواند وضعیت ازدحام در بزرگراه را با محدود کردن تعداد خودروهای ورودی به بزرگراه بهبود بخشیده و باعث روانی ترافیک شود. یکی از رویکردهای مؤثر در اجرای این سیاست، استفاده از روش های بهینه سازی در تعدیل جریان ورودی به بزرگراه از رمپ های ورودی است. از جمله داده های لازم برای این مدل ها، ضرایب ماتریس تقاضای سفر است که خود نیازمند مطالعه میدانی و گران قیمت است. در این مقاله یک روش جایگزین و کم هزینه برای تخمین ضرایب ماتریس تقاضای مبدأ- مقصد در بزرگراه های شهری به عنوان یکی از ورودی های مدل بهینه سازی پیشنهاد و ارائه می شود که مبتنی بر داده هایی است که به دست آوردن آن ها چندان مشکل نیست. همچنین با استفاده از روابط ساده ریاضی و اهمیت دادن به محل ورود خودروها در تعیین محل خروج آنها ازسیستم، هزینه های اجرای این سیاست کاهش یافته و ورودی های مدل برای اجرا در شرایط روی - خط و زمان - واقعی تأمین گردد. برای بررسی چالش ها و ویژگی های روش پیشنهادی، این روش برای یک نمونه موردی در بزرگراه همت پیاده سازی و اجرا می شود. مقایسه ضرایب ماتریس مبدأ- مقصد به دست آمده از این روش با ماتریس حاصل از مشاهدات میدانی نشان دهنده دقت 90 درصدی این روش در برآورد الگوی تقاضای سفر در بزرگراه است.

کلیدواژه‌ها