تأثیر سیاست های صنعت خودرو بر مدیریت ترافیک با تأکید بر صنعت خودرو در ایران و جهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه به دلیل وجود انواع اتومبیل ها، شهرها بسیار شلوغ شده اند و همین مسأله معضلات ترافیکی و حمل و نقلی فراوانی را بر شهرها تحمیل
کرده است. نوشتار حاضر سعی دارد با بررسی مقایسه ای میان وضعیت تولید و تعداد خودروی موجود در جهان و ایران طی چند دهه گذشته، نگرش
حاکم بر صنعت خودرو در ایران را به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر وضعیت ترافیک و مدیریت آن در کشور به نقد گذارد. بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت به نظر می رسد مکتب فوردیسم که در نیمه اول قرن بیستم تا دهه های 1960 و 1970 میلادی با شعار تولید توده وار و مصرف
توده وار، مکتب غالب بر صنعت خودروسازی جهان بوده هم اکنون در صنعت خودروسازی کشور ما ریشه دوانده و با توجه به این نکته که بخش وسیعی
از بازار فروش تولیدات کشور داخلی است، این امر موجب افزایش روز افزون تردد وسایل نقلیه موتوری در داخل کشور شده و بی تردید معضلات
ترافیکی، زیست محیطی، اقتصادی، بهداشتی و ... را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها