سنجش میزان توجه نسبت به تابلو ( ایستادن ممنوع ) و مؤلفه های مؤثر بر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ترافیک مجموعه ای از روابط و کنش های متقابلی است که میان کنشگران اجتماعی، خارج از محل سکونت شان حادث می شود. فرهنگ ترافیکی، عموماً در چارچوب آیین نامه و قوانین راهنمایی و رانندگی نمایان می شود که خود در برگیرنده ی تصویرو نوشتاراست. یکی از این عناصر فیزیکی، تابلوی انتظامی (ایستان ممنوع ) است که در این مقاله با تکمیل تعداد 527 برگ پرسشنامه، به بررسی مقدار و عوامل مؤثر بر میزان توجه نسبت به آن اقدام شده است. تعداد متغیرهای مستقل بررسی شده، 16 متغیر بوده که در نهایت با استفاده از الگوریتم کارت ( شامل فرآیند پاک سازی جینی و هرس )، تعداد 3 متغیر به عنوان متغیرهایی با توان بیشتر، انتخاب شدها ند. سه متغیر تحصیلات، زمان رانندگی و تعداد ساعت های رانندگی در این تحقیق از اولویت بیشتری نسبت به سایر متغیرها برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها