تحلیلی تطبیقی از تاثیر ویژگی های درک شده از محیط بر روی گزینه سفر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سفرهای پیاده منفعت های فراوانی هم برای افراد و هم برای جامعه دارد . به همین منظور برنامه ریزان کاربری زمین و طراحی شهری را به عنوان ابزاری برای کاهش استفاده از اتومبیل مورد توجه قرار داده اند. تحقیق حاضر که در زمره تحقیقات همبستگی قرار داشته با چنین دیدگاهی، سعی به بررسی و تحلیل روابط ویژگی های درک شده از محیط و ویژگی های شخصی افراد با دو مولفه رفتاری سفر (فراوانی سفر غیرکاری با اتومبیل و فراوانی سفر پیاده) دارد. بنابراین با رویکردی تطبیقی، 5 محله قدیمی و 5 محله جدید در حوزه شمال اصفهان به عنوان نمونه های مطالعاتی انتخاب شده و با استفاده از روش های آماری وضعیت هر کدام از این محلات از حیث مولفه های رفتاری سفر مقایسه و تحلیل شده است. نتایج مقایسه میانگین ها در محلات حاکی از آن است که هر دو نوع محله، به نوعی وابسته به اتومبیل بوده و فراوانی سفر با اتومبیل در محلات جدید به طور معنی داری بیشتر از محلات قدیمی می باشد. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نیز نشان می دهد که رفتار سفر ساکنان ( به ویژه در استفاده از اتومبیل ) درمحلات جدید بیشتر از محلات قدیم تحت تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی و نگرش افراد به سفر است. با کنترل متغیرهای اجتماعی- اقتصادی و نگرش افراد به سفر نیز نتایج نشان می دهد در محلات قدیمی تعداد متغیرهای مربوط به ویژگی های درک شده که در ارتباط معنی دار با مولفه های رفتاری سفر بوده بیشتراز محلات جدید است.

کلیدواژه‌ها