ارائه دسته بندی نوین رویکردهای مطرح در مطالعات ایمنی راه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

به رغم شمارزیاد تصادفات جاده ای در ایران، انتشار پژوهش های بسیار در زمینه ایمنی راه، نشا ن دهنده ضرورت بازنگری و تعیین جایگاه پژوهش درمطالعات ایمنی است. یکی از مهم ترین الزامات ارائه پژوهشی مؤثر در زمینه ایمنی راه، ارزیابی جایگاه و محدوده پژوهش است. مطالعات ایمنی راه طیف گسترده ای از پژوهش ها را شامل می شود. هدف تحقیق پیش رو ارائه دسته بندی نوینی از رویکردهای مطرح در مطالعات ایمنی راه است.در این تحقیق مطالعات ایمنی راه در قالب چهار رویکرد تحلیل آماری تصادفات، ارزیابی ایمنی راه بدون استفاده از داده تصادفات، ارزیابی اقدامات ایمن سازی و پایش ایمنی راه دسته بندی شده اند. نتایج حاصل از دسته بندی ارائه شده در این تحقیق شامل فراهم سازی پویایی علمی، بازنگری در
پژوهش های ایمنی راه، دسته بندی جامع این مطالعات، تسریع در تطبیق پرسش های مطرح شده در زمینه ایمنی راه با متدلوژی مورد استفاده و ارزیابی و تعیین جایگاه و محدوده پژوهش صورت گرفته در زمینه ایمنی راه می شود.

کلیدواژه‌ها