بررسی اثرسنجی نحوه قیمت گذاری پارکینگ بر تقاضای استفاده از وسایل نقلیه شخصی ( مطالعه موردی: شهر اهواز )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گسترش سرانه مالکیت وسیله نقلیه و استفاده از خودروهای شخصی سبب تشدید معصلات زیست محیطی و چالش های جدی در زمینه ترافیک و ازجمله لزوم مدیریت پارک حاشیه ای و قیمت گذاری آن شده است. در سالیان اخیر، وجود سیاست های متعدد و مقطعی سبب سردرگمی کاربران و کاهش کارآمدی مدیریت پارک حاشیه ای گردیده است. هدف این مقاله بررسی اثرسنجی نحوه قیمت گذاری پارکینگ بر تقاضای استفاده از وسایل نقلیه شخصی می باشد. به این منظور دو سناریوی قیمت گذاری با نرخ ثابت و تصاعدی درنظر گرفته شده و در سه معبر اصلی شهر اهواز در بازه زمانی 45 روزه اجرا شده است. پس از برداشت اطلاعات لازم و تحلیل آن در ساعات مختلف، میزان تاثیر سناریوهای قیمت گذاری بر روی کاهش مدت زمان توقف و نسبت تقاضا به عرضه پارک محاسبه می شود. نتایج حاصل از تحلیل صورت گرفته بیانگر تاثیر به سزای اجرای مدیریت پارک حاشیه ای با قیمت تصاعدی در کاهش مدت زمان توقف در معابر با تقاضای بالای پارک می باشد.

کلیدواژه‌ها