حل مسأله مکان یابی پار ک سوارها در شهر تهران با روش ابتکاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مسئله مکان یابی پایانه و سایر زیرساخت های حمل و نقل، از مسائل بسیار پیچیده است. گستره این مسائل در علوم برنامه ریزی ریاضی و مدیریت منابع نیز ادامه پیدا می کند. پارک سوار، ترکیبی از سیستم حمل و نقل انبوه بر و سواری شخصی را در اختیار کاربر قرار می دهد و هدف از احداث آن افزایش دسترسی افراد به ایستگاه های حمل و نقل همگانی و تشویق آن ها به استفاده از این سیستم ها در بخش عمده سفرشان است. هدف این پژوهش، ارائه روشی کاربردی بر اساس پایگاه داده جغرافیایی برای تعیین اولویت احداث پارک سوار در نزدیکی ایستگاه های متروی شهری است. تعیین محل احداث پارک سوار و اولویت بندی ترتیب آن بر اساس ترکیب وزنی سه معیار قیمت زمین، تقاضای مطلوب پارک سوار و پیشنهاد در اسناد فرادست صورت می گیرد. فاصله پارک سوارتا ایستگاه متروی مورد نظر برابر یا کمتر از فاصله مطلوب پیاده روی در نظر گرفته می شود تا دسترسی از پارک سوار به ایستگاه مترو به شکل پیاده جذاب باشد. در پایان بر اساس فاصله و موقعیت مکانی ایستگاه ها نسبت به یکدیگر، اصلاحاتی در اولویت احداث پارک سوارها انجام می شود.

کلیدواژه‌ها