تعیین خدمات کاربر قابل ارائه در شبکه آزاد راهی کشور برای ساخت معماری منطقه ای سیستم های هوشمند حمل و نقل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

معماری سیستم های هوشمند حمل ونقل عبارت است از ایجاد هماهنگی بین تجهیزات، خدمات، ارتباطات و سیستم های حمل و نقل هوشمند در یک چارچوب و بصورت یکپارچه، به گونه ای که این سیستم ها در قالب مجموعه ای واحد در جهت کاهش مشکلات حمل ونقلی عمل کنند. اولین گام جهت ساخت معماری سیستم های هوشمند تعیین خدمات کاربر می باشد. قبل ازآن می بایست مرکز مدیریت و یکپارچه سازی سیستم های هوشمند ایجاد شود. در این مقاله با استفاده از روش ساخت معماری منطقه ای ایالات متحده تلاش شده است تا خدمات قابل ارائه برای کاربردر شبکه آزاد راهی کشور مشخص شود. برای این منظورپس از ایجاد مرکز مدیریت و تعیین وظایف آن می بایست نیازها و مشکلات کاربران تعیین شود که جهت این کار به مطالعه میدانی و نظرسنجی از کاربران شبکه و همینطور مصاحبه با ذینفعان پروژه پرداخته شد. در پایان خدمات کاربر قابل ارائه در قالب بسته های خدماتی مربوطه بیان و میزان تاثیر آن بر روی هر یک از منافع پیش بینی شده سیستم ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها