بررسی چالش های نظام فنی و اجرایی جدید شهرداری تهران در بهبود عمران و حمل و نقل شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سند نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران مجموعه ای از قوانین، مقررات و معیارهای فنی حاکم بر دوره عمر طرح شامل پدیدآوری، طراحی، نظارت، ساخت، بهره برداری و ارزشیابی طرح های عمرانی شهرداری تهران است که تدوین آن در زمره مهمترین اقدامات زیربنایی شهرداری تهران است. باید دانست که چالش هایی از قبیل عدم شناخت کافی بدنه کارفرمایی از روشهای مناسب برونسپاری پروژه های شهری فقدان پیمانکاران مجرب،عدم تامین مالی پروژه ها، ضرورت پرداختن به مدل های جدید تأمین مالی در پروژه های شهری، ضرورت پرداختن به پروژه های BOT در انواع پروژه های عمرانی وترافیکی ، ضرورت افزایش دانش ومهارت های ناظران و مدیران پروژه ها و ایجاد وحدت رویه در اجرای پروژه های عمران و حمل و نقل همگی از چالش های پیشروی این نظام نوپا به شمار می روند. مقاله حاضر سعی دارد تا علاوه بر معرفی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران به شناسایی عوامل
موثر در عملکرد نامناسب پروژه های عمرانی شهر تهران که باعث افزایش زمان و هزینه و کاهش یکفیت اجرایی می شود پرداخته و اثر گذاری تدوین نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران در رفع این عوامل که می تواند ناشی از عدم نگاه یکپارچه به دوره عمر یک طرح باشد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت با مصاحبه با افراد متخصص چالش های موجود در مسیر بهبود استانداردها، ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی، بهبود پیاده سازی نظام فنی و اجرایی برای رفع مشکلات پروژه های عمران شهری و همچنین نظام های مورد نیاز تدوین نشده را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی را ارائه دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران ضعف ها و کمبودهای نیز در حل مشکلا ت مورد اشاره دارد که انتظار می رود با اخذ نظر نخبگان و شناسایی مسائل و مشکلات در حین اجرای نظام فنی و اجرای و همچنین اتخاذ رویکردهای جدیدی مانند توسعه روشهای طرح و ساخت متناسب با پروژه های زیربنایی، پرداختن به پروژه های ساخت و بهره برداری و انتقال در پروژه های حمل و نقلی نظیر توسعه و ساخت پارکینگ در میادین و نقاط پر ازدحام و مناطق تجاری، احداث BRT توسط سرمایه گذار، احداث پل های طبقاتی، با اخذ عوارض ومجتمع های تجاری کنار آن، واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغات محیطی (تابلوهای تبلیغاتی و......)، احداث و توسعه پارکینگ های زیر سطحی توسط بخش خصوصی این نظام را توسعه و تکمیل کند و علاوه بر آن باعث شود شهرداری تهران مجال بیشتری جهت پرداختن به امور برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه پروژه های شهری پیدا نماید.

کلیدواژه‌ها