تحلیل جامعه شناختی الگوی بوق زدن رانندگان ( مورد مطالعه: مشهد )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رفتار رانندگان در زمینه بوق زدن می پردازد. این تحقیق در شهر مشهد انجام می شود. رویکرد تحقیق، کیفی و با استفاده ازروش اتنومتودولوژی است. به این منظور ابتدا انواع بوق زدن رانندگان در شهر مشهد موردشناسایی قرارگرفته و درمرحله بعد با استفاده از پنج راننده، انواع شناسایی شده بوق زدن رانندگان مورد بررسی قرار می گیرد. برای توصیف و تحلیل داده های به دست آمده از روش های تفسیر داده و آزمایش های نقض کننده استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد بوق زدن به ابزاری برای رانندگان تبدیل شده که استفاده از آن سبب کاهش رعایت قانون و احتیاط در رانندگی می شود. می توان گفت در رفتار ترافیکی رانندگان، استفاده از انواع بوق زدن سبب افزایش و تقویت تخلفات عمدی و غیرعمدی رانندگی می شود. در این تحقیق ارائه آموزشهای لازم به رانندگان در زمینه استفاده از بوق و نظارت کافی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها