تحلیل چندمعیاره و چند رده ای شبکه های حمل و نقل با استفاده از مدل های :Mixed GEV مبانی نظری و متُدولوژی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بسیاری از مطالعات در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل به هر چه واقع بینانه تر ساختن مدل سازی رفتار اختصاص یافته است. مسأله مدل سازی انتخاب مسیرنیز از قاعده فوق مستثنی نبوده است. دقت و کارآیی بسیاری از تصمیمات گرفته شده در زمینه طراحی و توسعه شبکه های حمل و نقل، قیمت گذاری مسیر و اتخاذ دیگر سیاست های مرتبط با مدیریت عرضه یا تقاضا در گروی دقت در پیش بینی الگوی تعادلی ترافیک در شبکه است. به همین جهت توسعه مدل های تخصیص ترافیک تعمیم یافته تر، دقیق تر و با حساسیت بیشتر در سال های اخیر در ادبیات حمل و نقل مورد توجه بوده است. این پژوهش به معرفی و توسعه مبانی نظری یک رویکرد جدید در تخصیص ترافیک با هدف افزایش دقت، حساسیت و سیاست پذیری در پیش بینی الگوی ترافیک شبکه های حمل و نقل درنتیجه بهره گیری از فرضیات رفتاری سالم تر در مدل سازی رفتار انتخاب مسیر اختصاص خواهد یافت. رویکرد پیشنهادی شامل تخصیص ترافیک چند معیاره (چند متغیره) و چند رده ای و با استفاده از مدل های مقدار حدی تعمیم یافته ی مخلوط خواهد بود. چها رچوب نظریِ متدولوژی پیشنهادی با جزئیات شرح داده شده و مدل بر روی شبکه های آزمایشی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مقایسه ای نیز بین رویکرد پیشنهادی با مدل سنتی تک متغیره و تک رده ایِ قطعی صورت گرفته که حاکی از تفاوت قابل توجهی میان نتایج دو روش است.

کلیدواژه‌ها