شناسایی عوامل موثر بر ابراز خشونت و پرخاشگری در رانندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این پژوهش به بررسی سطح خشونت و پرخاشگری و نحوه ابراز آن در رانندگی و همچنین عوامل موثر بر رفتارهای
پرخاشگرانه رانندگان پرداخته شده است. بدین منظور از شاخص پرخاشگری رانندگی ( DAS ) و شاخص ابراز خشونت (Dax) در آن وجود دارد، استفاده شده است. همچنین در ادامه رابطه سطح و نحوه ابراز پرخاشگری و تجربه رانندگی، جنسیت، تعداد تصادفات و تعداد جریمه ها بررسی شده است. برای این منظور، 185 نفر از ساکنین شهر مشهد که حداقل سه سال از گواهینامه رانندگی شان می گذرد مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 53 درصد آ نها مرد و 47 درصدشان زن بودند.با مقایسه اولیه داده ها، با پژوهش های مشابه در کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، انگلیس، هلند و ... مشخص شد، میزان پرخاشگری در بین رانندگان ایرانی به مراتب بیشتر است. پس از تحلیل  داده ها، از لحاظ آماری تفاوتی میان میزان پرخاشگری و عصبانیت بین مردان و زنان مشاهده نشد. بررسی همبستگی بین متغیرها نشان می دهد با افزایش تجربه رانندگی احتمال بروز پرخاشگری کاهش می‌یابد. رابطه خاصی بین تعداد جریمه ها و تعداد تصادفات و میزان پرخاشگری مشاهده نشد. تحلیل داده ها نشان می دهد علاوه بر شرایط و اتفاقات موجود در حین رانندگی، عوامل دیگر مانند شخصیت راننده نیز بر میزان پرخاشگری آنها تاثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها