سیستم فازی هشدار خواب آلودگی راننده مبتنی بر پردازش چهره در گوشی تلفن همراه با قابلیت تفکیک عینک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با توجه به آمار 18 هزار کشته سالیانه در حوادث رانندگی در ایران و سهم قابل توجه خستگی و خواب آلودگی راننده در این موارد، ارائه راه حلی مناسب در جهت کاهش تعداد حوادث جاده ای و رفع این مشکل الزامی به نظر می رسد. در این مقاله، یک سیستم نرم افزاری ارزان و کارآمد پیشنهاد می شود که خواب آلودگی راننده را با استفاده از فیلم برداری از چهره راننده به وسیله دوربین گوشی همراه تشخیص می دهد. برای این کار با استخراج ویژگی های چشم و روش منطق فازی، میزان خواب آلودگی راننده محاسبه می شود و سیستم در مواقع لزوم هشدارهای لازم ارائه می نماید. با انجام این کار احتمال بروز حادثه به دلیل خواب آلودگی پا یین می آید. در سیستم پیشنهادی جهت شناسایی چهره و چشم از الگوریتم ادابوست و تطبیق الگو وفقی و همچنین جهت شناسایی دقیق موقعیت چشم از الگوریتم شناسایی لکه بهره برداری شده است. ویژگی های استخراج شده از چشم، شامل PERCLOSE و ECD به عنوان ورودی به سیستم فازی داده خواهند شد تا میزان خواب آلودگی محاسبه شوند. سیستم پیشنهادی قابلیت شناسایی چشم با عینک طبی را نیز دارا می باشد. به دلیل ظریب نفوذ گوشی همراه در کشور، این سیستم دستیار راننده می تواند به صورت کارا در ایران به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها