ایجاد بستر مدیریت واحد و یکپارچه حمل و نقل شهر تهران با استفاده از تفکیک وظایف مدیریتی و سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مدیریت یکپارچه حمل و نقل از جمله مفاهیمی است که در راستای مدیریت یکپارچه شهری مطرح شده است. اما ابعاد مختلف مدیریتی، برنامه ایی، فنی و تجهیزاتی و امکاناتی و همچنین همپوشانی های حوزه حمل و نقل با سایر حوزه های توسعه شهری نظیر ابعاد اقتصادی و اجتماعی ارایه تعریفی روشن از مدیریت یکپارچه حمل و نقل را با دشواری روبرو نموده است. این مقاله تلاش دارد با ارایه ساختاری مناسب و تفکیک وظایف مدیریتی و همچنین ارایه راهکارهایی برای رفع فعالیت های غیرهمسو و متداخل، راه حلی را برای فراهم آوردن بستر مدیریت واحد و یکپارچه حمل و نقل شهر تهران پیشنهاد دهد.این مطالعه روی نحوه تعریف ساختار و چارت سازما ن های متولی امر حمل ونقل و ترافیک شهر تهران و تفکیک نحوه مدیریت در این حوزه تمرکز دارد.

کلیدواژه‌ها