بررسی و تحلیل تخلفات و خطاهای رانندگان اتوبو سهای درو ن شهری شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رفتار رانندگی ، یکی از مهم ترین مسائل مؤثر بر ایمنی ترافیک و میزان تصادفات رانندگی می باشد. پژوهش حاضر سعی در
شناخت دقیق این پدیده در بین رانندگان حمل ونقل عمومی و همچنین عوامل تأثیرگذار بر آن را دارد. نمونه موردمطالعه در این
تحقیق رانندگان اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی در منطقه 7 تهران می باشد. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه است که داده های آن به صورت مصاحبه انفرادی با 242 راننده جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان داده که بین تخلفات و خطاهای رانندگان اتوبوس های درون شهری ازلحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش سابقه رانندگی، میانگین خطاهای رانندگی روند کاهشی داشته، ولی تخلفات رانندگان با افزایش سابقه آن ها روندی افزایشی دارد. بررسی سابقه رانندگی همچنین نشان داد رانندگان با سابقه بیش از 20 سال دارای کمتری میانگین خطاها و درعین حال بیشتر میانگین تخلفات می باشند. بعلاوه، نتایج نشان می دهد که نوع گواهینامه (پایه یک و کارت شهری) رانندگان اتوبوس، بر رفتار آ نها مؤثر است به گونه ای که رانندگان پایه یک خطاهای کمتر، ولی تخلفات بیشتری نسبت به رانندگان دارای کارت شهری انجام می دهند.

کلیدواژه‌ها