بررسی اثرات اقتصادی سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل بربخش های سه گانه اقتصاد با تاکید بر مناطق روستایی نمونه موردی ( محور البرز- تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از نیازهای اولیه انسانی که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده ­تری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می­ رود مسئله حمل­ و نقل است. بخش حمل­ ونقل و خدمات جانبی آن در شمار بخش­ های اقتصادی است که نقش بسزایی در تولید و اشتغال ایفا می ­کند. که علاوه بر این با بررسی اثرات گسترده اقتصادی آن در مقایسه با سایر صنایع ، اهمیت این بخش فزونی می ­یابد. از این رو ، در مطالعه حاضر به بررسی میزان تاثیر توسعه زیرساخت­های حمل­ و نقل در محور تهران - تبریز با استفاده از پرسشنامه از افراد صاحب فن و متخصص و همچنین از رگرسیون تک متغیره پرداخته شده است. نتایج ، حاکی از این امر که متغیر شاخص زیرساخت­ های حمل ­و نقل بر اقتصاد منطقه و بالخصوص اشتغال تاثیر مثبت دارد. به عبارتی سرمایه­ گذاری در این بخش موجب افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه شده و به میزان 0/57 درصد موجب اشتغالزایی می­ شود که این امر می­تواند بر دیگر بخش­ های اقتصادی اثرات مثبت و معنی­ داری برجای گذارد. بطوری که با انجام یک واحد سرمایه­ گذاری در بخش حم ل­و نقل به ترتیب در بخش ­های اقتصادی از جمله کشاورزی ، صنعت و خدمات به میزان 0/57 ، 0/33 ، 0/435 واحد افزایش در ساختار آنها شده و این امر به نوبه ­ی خود می تواند موجب افزایش سایر تاثیرات اقتصادی شود و در نهایت به توسعه­ ی اقتصادی منطقه منجر شود.

کلیدواژه‌ها