تحلیل و ارزیابی مدل های کلان نگر جریان ترافیک در آزاد راه های برون شهری ( مطالعه موردی: آزادراه تهران- کرج )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اهمیت بررسی روابط بین پارامترهای مختلف جریان ترافیک ، مخصوصا سرعت ، نرخ جریان و چگالی از دیدگاه برنامه ریزی ، طراحی و ارزیابی پروژه ها و تسهیلات ترافیکی اجتناب ناپذیر می باشند. در این مقاله مدل های مختلف مرسوم ماکروسکوپیکی سرعت - چگالی مانند گرین شیلد ، گرین برگ ، آندروود و چند جمله ای در آزادراه تهران - کرج کالیبره و اعتبارسنجی شده اند. بدلیل برازش قابل توجه (مجذور رگرسیون و جذر میانگین انحراف معیار استاندارد) و تخمین های واقع گرای سرعت جریان آزاد ، سرعت بهینه و چگالی بهینه مدل چند جمله ای به عنوان بهترین مدل از نظر برازش برای آزادراه مذکور انتخاب گردید.نتایج نشان داد که این مدل کالیبره شده می تواند برای پیش بینی سرعت در حجم ترافیک موردنظر و همچنین در کمی سازی راهبندان ها در شرایط ناپایدار مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها