تبیین الگوی مسیریابی دوچرخه مبتنی بر شاخص های(BCI) و(IDOT) نمونه موردی : منطقه یک ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه شخصی و توجه ناکافی به سامانه حمل و نقل عمومی منجر به شکل گیری و بروز نابهسامانی های ترافیکی و زیست محیطی در عرصه شهر شده است، با همه این اوصاف دوچرخه سواری جایگاه خود را در ساختار حمل و نقل نیافته است. هدف این پژوهش تبیین الگوی مسیرهای مناسب دوچرخه سواری در ارومیه می باشد. روش تحقیق تحلیلی - توصیفی بوده است. تکنیک مورد استفاده در این تحقیق نیز تحلیل سلسه مراتبی معکوس می باشد. در این پژوهش از شاخص سازگاری دوچرخه سواری (BCI) ، استانداردهای بین المللی (AASHTO) وشاخص نقشه دوچرخه ایلینوی (IDOT) استفاده شده است. پس از تحلیل این شاخص ها و استفاده از آنها در روش دلفی وبا استفاده تحلیل IHWP  سطوح کیفی مسیرها و سطح ایده آل در ارومیه مشخص شده است .نتایج حاصل مبین این است که شاخص سازگاری دوچرخه سواری (BCI) بیشترین ضریب تاثیر را داراست و در نهایت از مسیرهای پیشنهادی مسیر مولوی بالاترین و بلوار نبوت پایین ترین سطح کیفیت را برخوردارند.

کلیدواژه‌ها