توسعه و بهبود تسهیلات دوچرخه‌سواری برای سفرهای داخل دانشگاهی مطالعه ی موردی: دانشگاه صنعتی اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دوچرخه‌سواری در ارتقای سطح سلامتی جسمی و روانی و کاهش آلودگی اهمیت قابل‌ توجهی دارد. استفاده از دوچرخه در دانشگاه به علت رده‌ی سنی جوان ، فواصل کوتاه و ایمنی در سطح جهان مورد استقبال قرار گرفته است. در محیط وسیع دانشگاه صنعتی اصفهان نیز پراکندگی مراکز جمعیتی از یکدیگر از حداکثر فاصله مطلوب پیاده‌روی فراتر است.هدف از انجام این مطالعه بررسی ماتریس تقاضای دوچرخه‌ سواری و ارایه‌ی پیشنهادات تسهیلات دوچرخه برای دانشگاه مورد مطالعه است. در این مطالعه ابتدا آمار و اطلاعات کلیه دانشجویان پسر دانشگاه برداشت و تحلیل شده است.با انجام مصاحبه ؛ الگوی سفر، میزان استقبال و مشکلات دوچرخه‌ سواری از دیدگاه دانشجویان تعیین گردیده است.ناحیه بندی حمل‌ و نقلی برای دانشگاه صورت گرفته و سپس ماتریس تقاضای بین نواحی با تعمیم و اصلاح اطلاعات سفر نمونه با استفاده از رشد دوگانه محاسبه گردیده است. در ادامه با به‌ کارگیری مدل انتخاب وسیله ، پتانسیل استفاده از دوچرخه برای زوج مبدا و مقصدهای مختلف تعیین گردیده است. نهایتا مسیرها و تسهیلات دوچرخه‌سواری پیشنهادی برای دانشگاه صنعتی اصفهان ارایه شده است.نتایج این تحقیق گویای اهمیت بالا و امکان‌پذیری استفاده از سیستم اشتراک دوچرخه به همراه مسیرهای ویژه جهت توسعه‌ی حمل‌ و نقل پایدار در فضای داخل دانشگاه‌های بزرگ است.

کلیدواژه‌ها