محاسبه هزینه های خارجی ناشی از تراکم ترافیک اقتصاد حمل و نقل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تراکم ترافیک به دلیل رقابت بین استفاده کنندگان از ظرفیت محدود سیستم حمل و نقل بوجود می آید . این پدیده اجتماعی با بروز مشکلاتی چون اتلاف وقت ، آلودگی هوا و صوت ، هدر رفتن سرمایه های ملی مانند انواع سوخت های لازم ، مشکلات روحی و روانی ، ناراحتی های عصبی و ... همراه است . به همین دلیل امروزه شناسایی و برآورد هزینه های خارجی ناشی از تراکم ترافیک اهمیت فراوانی یافته است و توجه محققان جامعه را به خود جلب نموده است . در این مقاله با مروری بر مطالعات انجام شده پارامترهای تاثیرگذار بر این هزینه ها شناسایی شده است . این پارامترها شامل هزینه های ناشی از تراکم ترافیک که شامل هزینه های عملکردی خودرو ، آلودگی هوا ، زمان سفر و تصادفات می باشد . سپس به بررسی روش های مختلف جهت محاسبه هر یک از این هزینه ها پرداخته شده است و بر اساس روش های داده برداری موجود روش محاسبه هر پارامتر ارائه گردیده است . محاسبه هزینه های خارجی تراکم با این تعداد پارامترهای موثر بر آن و با استفاده از داده های بومی ویژگی خاص و نوآوری این مقاله بوده است . البته بدیهی است در صورت افزایش کیفیت داده برداری امکان بهبود روش های ارائه شده موجود می باشد . نتیجه حاصل از این مقاله ارائه یک روش جامع و عملی جهت محاسبه هزینه های خارجی تراکم بزرگراه ها می باشد که با استفاده از این اطلاعات امکان راهکارهای مناسب جهت سرمایه گذاری صحیح جهت رفع این معضل میسر می گردد.

کلیدواژه‌ها