کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سنجش نگرش شهروندان در ارتباط با استفاده از سامانه های حمل و نقل عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه در راستای رفع معضل ترافیک در شهرهای بزرگ ، راه حل توسعه حمل و نقل عمومی ارائه و اجرا می گردد.تحقیق حاضر در صدد سنجش نگرش شهروندان نسبت به بهره گیری از سامانه های حمل و نقل ریلی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد.تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. ابزارمورداستفاده دراین پژوهش جهت گردآوری داده‌ها ، پرسشنامه بود.جامعه آماری تحقیق شهروندانی هستند که از مترو و اتوبوس شهری استفاده نمی کنند. بر اساس نتایج تحقیق نگرش شهروندان ،هنجارهای ذهنی آنها وکنترل کننده های رفتاری رابطه مثبت و معناداری با رفتارشهروندان درزمینه استفاده ازوسایل حمل و نقل عمومی دارند.

کلیدواژه‌ها