مدل سازی آلودگی صوتی در یک تقاطع شهری بدون چراغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رشد بی رویه جمعیت شهرها توام با توسعه تکنولوژی در کلان شهرها ، مشکلات بسیاری را برای شهرنشینان به همراه دارد که از جمله این مشکلات ، آلودگی صوتی است و یکی از مهمترین منابع صوتی در محیط زیست شهری ، صدای ناشی از وسایل حمل ونقلی می باشد. هدف از این پژوهش مدل سازی آلودگی صوتی در یک تقاطع بدون چراغ شهری است. بدین منظور تقاطعی که چراغ راهنمایی نداشت ، توسط پلیس کنترل نمی گردید و وسایل نقلیه مختلفی از آن عبور می کرد انتخاب گردید. همچنین از طریق دو برداشت مختلف ، داده های شدت صدا در طول ساعت اوج عصر اندازه گیری و حجم وسایل نقلیه به تفکیک شمارش گردید. براساس داده های برداشت شده ، مدل ها براساس روش رگرسیون  با استفاده از نرم افزار SPSS حاصل شد. همچنین نمودارهای تراز شدت صدا نیز با استفاده از نرم افزار Surfer ترسیم گردید. نتایج حاکی از آن است که برداشت داده های شدت صدا به صورت هم زمان نتایج بهتری را به همراه دارد و نتیجه ی هردونوع برداشت نشانگر این مطلب است که سرعت وسایل نقلیه سبک به ویژه خودروی سواری و حجم وسایل نقلیه سنگین درافزایش آلودگی صوتی تاثیری بیشتری دارند. همچنین نمودارهای تراز صدا نشان می دهد که در نزدیکی تقاطع ، شدت صدا بیشتراست.

کلیدواژه‌ها