شناسایی و اولویت‌ بندی عوامل موثر بر انتخاب گذرگاه عابرپیاده از دیدگاه شهروندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تصادفات ترافیکی عابرین‌ پیاده خصوصاً در هنگام عبور از عرض معبر ، از مشکلات عدیده سلامت عمومی شهروندان کلانشهرها بویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می‏ شود. در ایران نیز بیش از 30 درصد تصادفات و 23 درصد تلفات رانندگی را عابران پیاده تشکیل می‏ دهند. رفتار عابران هنگام عبور از عرض خیابان ، تحت تاثیر فاکتورهای متعددی از جمله خصوصیات فیزیکی مسیر ، خصوصیات ترافیکی معبر ، مشخصات روانشناختی و اجتماعی - اقتصادی فرد و هدف سفر است که در ایران برای جا نمایی تسهیلات عابرپیاده ، تنها به خصوصیات فیزیکی و ترافیکی مسیر توجه شده و خصوصیات فردی و روانشناختی مغفول مانده است. در این پژوهش ، پس از استخراج عوامل موثر در انتخاب گذرگاه با بررسی مرور ادبیات ، تعداد 87 پرسشنامه‏ شامل 19 متغیر با مصاحبه حضوری از شهروندان تهرانی در نواحی مختلف شرقی (میدان نبوت) ، غربی (تقاطع آزادی - بهبودی ، میدان توحید) ، شمالی (میدان تجریش) ، جنوبی (میدان شهدا) و مرکزی شهر تهران (تقاطع کریمخان - حافظ) جمع‏ آوری شد و پس از اعتبارسنجی درمجموع تعداد 77 پرسشنامه معتبر با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته و 8 عامل اصلی موثر بر رفتار عابران شناسایی شد. نتایج این تحلیل نشان داد ، براساس نظرات شهروندان ، عوامل روانشناختی همچون تبعیت از جمع ، امنیت و ایمنی عابرین ، عامل زمان و ریسک‌ پذیری در انتخاب گذرگاه مناسب تاثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها