توسعه مدل ارزیابی تاثیر اشتراک گذاری هوشمند خطوط وسایل نقلیه با سطح اشغال بالا در گلوگاه های ترافیکی و روند کاهش آلودگی هوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این پژوهش ، ارزیابی اشتراک گذاری هوشمند خطوط وسایل نقلیه با سطح اشغال بالا(HOV) مورد بررسی قرار گرفته است. برای نیل به این هدف ابتدا این خطوط در شرایط پایه (جریان پیوسته بدون وجود هیچ گلوگاهی) تحلیل گردیده است. مدل تحلیلی آلاینده ها تابعی از سرعت ، حجم جریان و تاخیر در نظر گرفته شده است. توسعه مدل فوق برای شرایط گلوگاهی در نظر گرفته شده است. سه سناریو هم در شرایط پایه و هم گلوگاهی در نظر گرفته شده است که شامل اشتراک گذاری کل ، اشتراک گذاری تا سه سرنشین و اشتراک گذاری بیش از سه سرنشین می باشد. در تمامی سناریوها نسبت میزان آلایندگی در شرایط عدم اشتراک گذاری ، به حالات مختلف اشتراک گذاری بررسی شده است. در این مدل سه جانمایی ممکن برای گلوگاه در نظر گرفته شده است.با توجه به عدم وجود گلوگاه واقعی ، پارامترهای مربوط به ترافیک گلوگاهی با استفاده از نرم افزار AIMSUN شبیه سازی شده است. تاثیر تغییر خط وسایل نقیله نیز در دسترسی به خط HOV در شبیه سازی نظر گرفته شده است. مدل ارزیابی کلی ارزیابی آلاینده ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغییره صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدل ارزیابی نشان می دهد که در حالت پایه و همچنین  گلوگاه در خط تندرو و کندرو سناریو دوم یعنی اشتراک گذاری تا سه سرنشین بهترین تاثیر در کاهش آلایندگی و همچنین در حالت گلوگاه در خط میانه ، اشتراک گذاری کل وسایل نقلیه گزینه برتر می باشد.

کلیدواژه‌ها