ارائه مدل پیش بینی تاخیر پرواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تاخیر در پروازها و تلاش برای کاهش آنها ، یکی از مواردی است که همواره مورد توجه محققین و پژوهشگران برنامه ریزی حمل و نقل و تحقیق در عملیات بوده است. به دلیل ماهیت تصادفی و غیر قطعی پارامترهای موثر در زمان بندی برنامه پروازی ، شرکتهای هواپیمایی معمولا با پدیده تاخیر مواجه هستند که در بسیاری از موارد ، عوامل تولید کننده این تاخیرها و مدیریت آنها در اختیار شرکتهای هواپیمایی نیستند. آنچه موضوع را بحرانی تر می کند تاثیرپذیری پروازها از هم و انتشار (رشد) تاخیرها در شبکه پروازی شرکتهای هواپیمایی است. در این مقاله به بررسی عوامل موثر در بروز تاخیرهای پروازها در شرکتهای هواپیمایی پرداخته شده است و در نهایت یک مدل داده کاوی برای پیش بینی تاخیرهای پروازی ارائه شده است. مدل پیشنهادی بر روی داده های پروازی یکی از شرکتهای هواپیمایی اجرا شده است. بر اساس نتایج مدلسازی ، مدل پیشنهادی قابلیت پیش بینی وقوع تاخیر و میزان آن در 70% مواقع را دارد.

کلیدواژه‌ها