شبیه‌ سازی تأخیر در شبکه معابر شهری با استفاده از نرم‌ افزار ریزنگرVISSIM ( مطالعه موردی شهر نور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تخمین تأخیر در شبکه شهری یکی از مهمترین مسائل مطرح در " سیستم اطلاعات پیشرفته مسافر " است. به این دلیل که در تصمیمات فردی رانندگان در انتخاب کوتاهترین مسیر، پرهیز از ازدحام ترافیکی و بهبود کارایی شبکه بر اساس اطلاعات وابسته به تأخیر و زمان سفر کل شبکه شهری مؤثر است. در این پژوهش ، تأخیر شبکه معابر و گره‌های شهر نور مازندران با کمک نرم‌افزار ریزنگرVISSIM ، تعیین شد. شبکه‌ مورد مطالعه با تقاطع‌های هم‌ سطح بدون چراغ راهنمایی و با تابلوهای رعایت حق تقدم است. برای این منظور، پس از تعیین ساعت اوج شبکه ، داده‌های میدانی مربوط به احجام وسایل نقلیه در ساعت اوج در گره‌های ترافیکی شبکه ، با استفاده از روش فیلمبرداری و به طور همزمان ، برداشت شد. همچنین برای انجام شبیه‌سازی مشخصات هندسی شبکه ، از جمله تعداد لینک‌های ارتباطی اصلی ، مجموعه خطوط عبوری ، محل گردش‌ها ، تابلوهای رعایت حق تقدم ، کاهش و افزایش سرعت و سایر پارامترهای مورد نیاز برداشت شد. با انجام شبیه‌سازی ، تأخیر در گره‌های شبکه بدست‌ آمد و نقاط حساس با مشکل ترافیکی مشخص شد. همچنین به منظور اعتبارسنجی نتایج بدست آمده ، تأخیر بدست آمده از نرم‌افزار با تأخیر بدست آمده از روابط ارائه شده در HCM مقایسه و اعتبار مدل تأیید ‌گردید.

کلیدواژه‌ها