تحلیل تصادفات عابرین پیاده در ایران با استفاده از تکنیک درخت خطا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

عابرین پیاده یکی از آسیب‌ پذیرترین کاربران راه به‌ حساب می‌آیند. هدف پژوهش حاضر، ارائه یک دید جامع نسبت به مکانیسم وقوع تصادفات عابرین پیاده و شناسایی مهم‌ ترین رویدادهایی است که می‌تواند منجر به وقوع این نوع تصادف گردد. در این پژوهش ، 94123 تصادف عابرین پیاده در ایران طی سال­ های 88 تا 91 مورد بررسی قرارگرفته و ابزار تحلیلی مورد استفاده ، تکنیک تحلیل درخت خطا می‌باشد. احتمالات مربوط به هریک از رویدادهای اولیه در درخت خطا با استفـاده از داده ­های تصادفات محاسبه گردید. سپس ، محتمل ­ترین رویدادهایی که منجر به وقوع تصادف شده است، شناسایی شد. براساس نتایج به ­دست آمده ، برخی از پرخطرترین رویدادهایی که منجر به تصادفات عابرین پیاده گردیده عبارتند از؛ عدم توجه راننده به جلو ، حرکت با دنده عقب ، عدم دید مناسب بدلیل وجود خودرو درحال حرکت ، عدم رعایت حق تقدم و عدم توانایی راننده در کنترل خودرو. در پایان ، براساس پرخطرترین رویدادهای شناسایی ­شده ، اقداماتی برای کاهش احتمال وقوع تصادفات عابرین پیاده پیشنهاد شده‌ است. نتایج نشان می ­دهد که تکنیک درخت خطا می ­تواند به ­عنوان ابزاری مناسب برای شناسایی پرخطرترین رویدادهایی که درنهایت منجر به وقوع تصادف می­ شوند ، مورد استفاده قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها