مقایسه روش های رگرسیون لجستیک و DREAM در شناسایی عوامل موثر در بروز اندرکنش های خودرو - عابرپیاده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آمارمجروحین و فوت شدگان عابرین پیاده طی تصادفات سالیان اخیر، بیانگر آسیب پذیری بالای این گروه از کاربران راه می باشد. شناسایی عوامل موثر در بروز اندرکنش­های خودرو - عابر یکی از راه های مهم شناخت علل بروز تصادفات می باشد. در تحقیق حاضر، عوامل موثردر بروز اندرکنش های خودرو - عابرپیاده با استفاده از روش های رگرسیون لجستیک و  Dream (روش تحلیل خطا و قابلیت اعتبار رانندگی) ، با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به تحقیق ، با استفاده از مطالعات رانندگی طبیعی (NDS) ، رفتار 29 راننده ی وسیله نقلیه به هنگام بروز 289 اندرکنش خودرو- عابرپیاده در مسیر درون شهری شهر بابل طی ساعات اوج ترافیک جمع آوری گردید. نتایج نشان دادند که رفتارهای خطرساز رانندگان و عابرین پیاده نظیر رانندگی با سرعت بالا و یا دویدن به هنگام عبور از عرض خیابان در بروز اندرکنش ها تاثیرگذارند. نتایج روش رگرسیون لجستیک به دلیل وجود آزمون های آماری از صحت و اعتبار بالایی در تعیین عوامل اصلی بروز اندرکنشها دارند ، هرچند در روش Dream امکان مطالعه با جزئیات بالای اندرکنشها به دلیل وجود نمودارهای درختی متعدد این روش میسراست.


 
 

کلیدواژه‌ها