مدل‌سازی ساختاری اثرات همزمان کیفیت حمل‌ونقل شخصی و همگانی بر تقاضای سفر روزانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از متغیرهایی که در تصمیمات مدیریتی سیستم حمل‌ و نقل دارای اهمیت بسزایی است ، متغیر کیفیت خدمات است. پژوهشگران رویکردهای متنوعی را برای مدل‌ سازی اثرات ابعاد مختلف کیفیت حمل‌ و نقل برای طرق مختلف بکار برده‌اند. با توجه به کلان بودن متغیر کیفیت حمل‌ و نقل ، رویکرد کلان را می‌توان یک رویکرد مناسب برای مدل‌ سازی آن به حساب آورد. ارائه داده‌های کلانِ‌ شهرهای مختلف ، توسط بانک‌های اطلاعاتی متمرکز، بستر چنین مدل‌سازی کلانی را ایجاد نموده‌اند. پژوهش حاضر به بررسی روابط کلان عرضه و تقاضای حمل‌ و نقل شخصی و همگانی و متغیر نهان کیفیت حمل‌ و نقل با استفاده از داده‌های شهرهای جهان و بهره بردن از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری پرداخته است. نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد که تقاضای سفر روزانه شهر به‌ طور معناداری تحت تأثیر کیفیت حمل‌ و نقل شخصی و همگانی است. بدین معنا که با افزایش کیفیت حمل‌ و نقل شخصی و افزایش کیفیت حمل‌ و نقل همگانی ، سیستم حمل‌ و نقل شهری افزایش تقاضای سفر روزانه را شاهد خواهد بود. قسمت دیگر این پژوهش به بررسی اثرات همزمان کیفیت حمل‌ و نقل شخصی بر تقاضای حمل‌ و نقل شخصی و همگانی و اثرات کیفیت حمل‌ و نقل همگانی بر تقاضای حمل‌ و نقل شخصی و همگانی پرداخته است. از نتایج این مدل‌سازی مشاهده می‌شود که تقاضای حمل‌ و نقل شخصی به‌ طور معناداری تحت تأثیر کیفیت حمل‌ و نقل شخصی و همگانی است. در سوی دیگر تقاضای حمل‌ و نقل همگانی نیز به‌طور معناداری تحت تأثیر کیفیت حمل‌ و نقل شخصی و همگانی است. تأثیر کیفیت حمل‌ و نقل شخصی بر تقاضای همگانی و کیفیت حمل‌ و نقل همگانی بر تقاضای شخصی منفی و تأثیر کیفیت حمل‌ و نقل شخصی بر تقاضای سفر همگانی و کیفیت حمل‌ و نقل همگانی بر تقاضای سفر شخصی مثبت به‌ دست‌ آمده است. نکته قابل‌ توجه دیگر این است که نقش کاهنده یا منفی کیفیت حمل‌ و نقل شخصی بر تقاضای سفر حمل‌ و نقل همگانی تقریباً دو برابر نقش کاهنده کیفیت حمل‌ و نقل همگانی بر تقاضای سفر حمل و نقل شخصی است. نتایج این پژوهش می‌تواند برای تصمیمات کلان شهری و تصمیم‌ گیری در رابطه با توسعه حمل‌ و نقل همگانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها