رتبه بندی روش های فاینانس پروژه های حمل و نقلی شهرداری تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از رتبه بندی روش‌ های فاینانس پروژه های حمل و نقلی ، کمک به ارتقاء بهره وری ، حفظ و جلوگیری از هدر رفت منابع است. در این مقاله سعی شده تا ضمن مروری بر جایگاه استفاده از فاینانس در پروژه های حمل و نقلی شهرداری تهران، روش‌های معمول استفاده از آن ارزیابی و رتبه بندی شود. برای این منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع ، روش‌های متداول فاینانس در حوزه حمل و نقل شناسایی شد. سپس شاخص‌های ارزیابی روش‌ ها استخراج و توسط مصاحبه با کارشناسان و خبرگان حوزه‌های اقتصاد شهری ، حمل و نقل ، مدیریت شهری و مدیریت مالی ، وزن دهی و مقدار دهی شد. در ادامه با استفاده از تکنیک TOPSIS ، اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر همین اساس نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که شاخص های مکانیزم تقسیم سود از منظر گیرنده فاینانس ، قابلیت اجرا در حوزه مدیریت شهری و مکانیزم تقسیم سود از منظر دهنده فاینانس بیشترین تأثیر را بر سنجش مطلوبیت روش ها دارا می باشند. همچنین به منظور فاینانس پروژه‌های حمل و نقل شهری در کلانشهر تهران ، در مجموع استفاده از روش‌های وام بانک های داخلی و صکوک به ترتیب دارای بیشترین اولویت برای به کارگیری هستند.

کلیدواژه‌ها