تخصیص ترافیک دینامیکی چند کلاسی برای مدل سازی سیستم‌ های پیشرفته اطلاعات مسافران (ATIS) در شبکه تهران: مقایسه نتایج استاتیکی و دینامیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سیستم‌ های پیشرفته اطلاعات مسافران (ATIS) به رانندگان در تصمیم گیری و تحلیل شرایط ترافیک کمک کرده و از طریق ارتباط یک طرفه یا دو طرفه با آنها کارایی شبکه را افزایش می‌دهند. به علاوه استفاده از مدل‌ های تخصیص ترافیک استاتیکی برای بررسی مسئله اثرات ATIS بر روی شبکه که خود ذاتاً ماهیت دینامیکی دارد ، می‌تواند منجر به نتایج غیر واقعی گردد. در این مقاله یک مدل و الگوریتم تخصیص ترافیک پویای چند کلاسی برای ارزیابی اثرات ATIS بر روی پارامترهای عملکردی شبکه شهر تهران پیشنهاد شده است. رانندگان در شهر تهران به دو کلاس مجهز به سیستم اطلاع‌ رسانی تقسیم شدند که کلاس 1 از اطلاعات مسیرهای تجویزی استفاده نمی‌کند و کلاس 2 از اطلاعات مسیرهای ATIS تبعیت می‌نماید. سناریوهای مختلفی بر اساس میزان پذیرش اطلاعات ATIS از طرف رانندگان در شهر تهران طراحی شد. نتایج نشان دادند که با افزایش میزان استفاده از اطلاعات تجویزی ، وضعیت شبکه شهر تهران بهبود بیشتری خواهد یافت. بر پایه نتایج ، وضعیت رانندگان کلاس 2 که در جهت بهبود کلی سیستم از مسیرهای تجویزی تبعیت می‌کنند نسبت به رانندگان کلاس 1 بدتر می‌شود. همچنین تفاوت‌های قابل توجهی بین نتایج در حالت استاتیکی و دینامیکی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها