ارایه مدلی در جهت ارتقائ آموزش مفاهیم ترافیکی به کودکان (همیاران پلیس) در سطح کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در ایران با هدف فرهنگ سازی ، افزایش انضباط اجتماعی و کاهش ضایعات حاصل از سوانح ترافیکی طرح همیاران پلیس از سال 86 به اجرا در آمد. در کنار هزینه های ناشی از اجرای طرح فوق همواره این چالش وجود دارد که آیا وضعیت آموزش همیاران پلیس مناسب می باشد. هدف از این مطالعه ، ارائه مدلی برای ارتقائ آموزش همیاران پلیس (دانش اموزان) می باشد.تحقیق حاضر از نظر نوع داده ها کمی و کیفی ، و از نظر گردآوری داده ها ، توصیفی پیمایشی بوده است .جامعه آماری در بخش کیفی 20 نفر از اساتید دانشگاه ، روسای پلیس راهنمایی و رانندگی تهران و مدیران سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران تشکیل دادند و در بخش کمی ، یک نمونه 129 نفری (70 نفر روسای آموزش پلیس راهنمایی و رانندگی تهران و 59 نفر مربیان پارک های ترافیک شهرداری تهران ) به روش نمونه گیری ترکیبی (ترکیبی از روش های نمونه گیری تصادفی - طبقه ای ) از جامعه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ، از فن دلفی و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . روایی صوری پرسشنامه ها از طریق اجرای آزمایشی ،روایی محتوایی از طریق مرور جامع ادبیات و قضاوت خبرگان و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی بررسی و تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرنباخ  (0/93) محاسبه شد .برای تحلیل داده های مربوط به تعیین  ابعاد و مولفه های ارتقای آموزش همیاران پلیس از تحلیل عاملی اکتشافی ، برای تعیین وضع موجود از آزمون t تک نمونه ای ، و  برای مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب آزمون t  وابسته  با کمک نرم افزار spss استفاده یافته اصلی این پژوهش مدلی است که نشان می دهد برای ارتقای آموزش همیاران پلیس در هر بعد دانش با بار عاملی (0.92) ، ارزش - نگرش با بار عاملی (0.99) و مهارت با بار عاملی (0.85) باید مورد توجه قرار گیرد. و نیز اینکه وضعیت موجود آموزش همیاران پلیس به طور کلی (2/48 از 5) و در تک تک ابعاد آموزش پایین تر از حد متوسط و نامناسب است.

کلیدواژه‌ها