کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه‌ی بین رفتار رانندگی ، ویژگی‌های شخصیتی و نگرش راننده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی ، نگرش راننده و رفتار رانندگی در یک نمونه 300 نفری از رانندگان ایرانی که اقدام به مانور سبقت در جاده‌های دو خطه نموده‌اند با استفاده از مدل سازی  معادلات ساختاری می‌باشد. هدف دیگر پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده نوع سبقت است. محدوده فیزیکی مطالعه ، 5 محور اصلی برون‌شهری (13 سایت مطالعه) شامل 3 محور در استان زنجان و 2 محور در استان آذربایجان شرقی و به لحاظ زمانی نیز ، شهریور و مهر ماه سال 93 در نظر گرفته شدند. پرسشنامه این پژوهش از چند قسمت تشکیل شده است. بخش اول شامل توضیحاتی درمورد پژوهش درحال انجام ، بخش دوم شامل سوالات مربوط به ویژگی‌های شخصیتی ، بخش سوم شامل سوالات مربوط به نگرش راننده و بخش چهارم شامل سوالات مربوط به رفتار رانندگی (DBQ) است. نتایج نشان داد مدل ساختاری پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار است. همچنین عامل نگرش راننده به عنوان میانجی بین عوامل شخصیتی و رفتار رانندگی شناخته شد. نتایج بررسی متغیر تعدیل‌گر نیز نشان داد نوع سبقت بعنوان یک متغیر تعدیل‌ کننده در عوامل شخصیتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها